کربوره کردن فولاد چیست

عملیات کربوره کردن فولاد

COVID-19 چگونه بر صنعت فولاد تأثیر می گذارد

عملیات کربوره کردن به دو جور تقسیم میشوند :
1 – عملیاتی که سبب ساز به مخلوط شیمیایی تراز فولاد میگردند که به عملیات حرارتی شیمیایی معروفند . عملیات کربوره کردن فولاد مارتمپرینگ ( Martempering )

2 – عملیاتی که سوای تغییرترکیب شیمیایی سطحباعث مشقت بار شدن میشوند که به دشوار کردن موضعی معروفند .

روش کربوره کردن فولاد :

تیرهای بزرگ از جنس استنلس استیل

موقعی که یک قطعه فولاد کم کربن ( 0 . 15١ % ) را در موادکربن دار ( نظیر ذغال ) قرار داده و در رتبه حرارت بالایی مثل 925 سکو سانتی گراد حرارت دهیم , کربن از ماده کربن دار به درون مرحله قطعه رخنه می نماید که در دوران چندین ساعت تراز قطعه نزدیک به 1 . 2 % کربن به خویش جذب خواهد کرد , و بدین طرز می توان قطعه ای بدست آوردکه مغز آن را فولاد کم کربن و مرحله آن را فولاد لبریز کربن تشکیل داده است . عملیات کربوره کردن فولاد

قیمت ورق st52 و کاربرد

در شرایطی که قطعه ی مزبور را طاقت فرسا کنیم در تراز قطعه مارتنزیت مالامال کربن تشکیل می شود و دارنده رنج متعددی است , این در حالی است که مغزقطعه به عبارتی درصدکربن اول را دارد ( 0 . 15 % ) واز تافنس خیر و خوبی شامل است . انواع روش های تولید پروفیل
به طور کلی محیط کربوره کردن را می توان در 3 وضعیت جامد , مایع . گاز , انجام اعطا کرد : عملیات کربوره کردن فولاد

قیمت ورق سیاه-ST37-

1 – کربوره کردن جامد : در‌این روش قطعه فولاد کم کربن را به همراه مواد کربوره کردن فولاد مانند ذغال سنگ در باطن یک قوطی در بسته گذارده وسپس 875 تا925 مرتبه حرارت می دهند که با ارتقاء سکو حرارت ویا زمان کربوره کردن , ضخامت لایه کربوره شده ارتقاء می‌یابد . قطعه رابه علت این‌که ممکن است در آن باخت تولید شود ویا مشقت آن کاهش یابد , مستقیماً کوئینچ نمی‌کنند و ممکن است درهوا ویا در قوطی سمانتاسیون سرد نمایند وسپس تا رتبه حرارت دشوار کردن مطلوب حرارت داده ودرآب یا این که روغن کوئینچ نمایند . عملیات کربوره کردن فولاد

قیمت تیرآهن ترک در مشهد

2 – کربوره کردن مایع : دراین روش قطعه در مذاب ترکیب های نمک سیانید سدیم ( 20تا50 ) درصد و کربنات سدیم ( 40 ) درصد با مقادیری کلرید باریم و کلرید سدیم در دمای 870 تا 950 به صورت آویزان در مذاب فوق به برهه زمانی 5 دقیقه کربوره می شود .
کربوره کردن گازی : در‌این روش قطعه را در 900 در جه به دوران 3 تا 4 ساعت در اتمسفری که مشتمل بر گاز هایی مانند متان ) CH4 ) ویا پروپان کربوره می نمایند . چند منظوره آهن فولادی زاویه دار

روند عمل :

مثال تهیه و تنظیم شده را که یک فولاد 37ST است رادر ظرفی با 80 % زغال سنگ , 15 % , 2 . 5 تا 5 % کربنات سدیم قرار می‌دهیم و بعد از برهه زمانی چندین ساعت مثال را بیرون کرده و جهت صاف عملیات کربوره کردن فولاد

قیمت تیرآهن هاش در تهران

شدن مرحله و تماشا آن , پولیش می‌کنیم و مشقت آن را میزان گیری مینماییم که حدود 61RA و بعد از آن قطعه را مطابق توضیحات تئوری تست مجدداً حرارت داده و بعداز 10 دقیقه آن را از کوره در آورده و پولیش مینماییم و ساختارآن را تماشا وسختی آنرا بدست می‌آوریم که‌این فولاد نزدیک به 83RA و ساختار مارتنزیتی داشت . و تاثیر کربوره کردن فولاد با

قیمت میلگرد نیشابور در مشهد این آزمایش رنج به نیکی قابل تماشا میگردد .